Artikel 1. Offerte en bestelling
1.1. De overeenkomsten afgesloten tussen FERM catering en de klant maken een huur van diensten uit. De verbintenis van FERM catering is een middelenverbintenis.
1.2. Tenzij andersluidend beding is de geldigheidsduur van onze offertes 14 dagen.
1.3. Elke bestelling die vanwege ons niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte is slechts bindend indien ze door ons schriftelijk werd aanvaard.
1.4. De ondertekening van een bestelorder door de verkoper of een zijner afgevaardigden, vertegenwoordigers of volmachtdragers, geldt niet als instemming noch als verkoopbelofte, doch alleen als een kennisneming van de bestelling en ontneemt de verkoper zijn recht niet op weigering van de bestelling zoals hierna bepaald.
1.5. Het staat de verkoper steeds vrij een bestelling te weigeren. Bericht van weigering moet ten laatste één maand voor de gereserveerde datum of leveringsdatum aan de koper bekend gemaakt worden per aangetekende zending. Uit hoofde van dergelijke weigering is de verkoper in geen geval schadeloosstelling verschuldigd. De procedure van weigering, zoals hierboven omschreven, dient enkel uitgevoerd te worden als er een voorschot is betaald.

Artikel 2. Prijzen
2.1. Onze prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief B.T.W. Elke verhoging van het B.T.W.- tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de koper vallen.
2.2. Behoudens andersluidend beding kunnen de prijzen wijzigingen ingevolge stijging van aankoopprijzen, salarissen, sociale en fiscale lasten, alsook elke andere objectief meetbare omstandigheid.

Artikel 3. Voorschot en schadevergoeding bij annulering
3.1. Voor bepaalde opdrachten zal er een voorschot gevraagd worden van FERM catering. Dit wordt schriftelijk meegedeeld aan de koper.
3.2. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk of per mail te gebeuren en dit ten laatste een week voor de gereserveerde datum. Ze is slechts geldig mist schriftelijke aanvaarding door FERM catering.
3.3. Bij eventuele laattijdige annulering van het feest of event, om welke reden ook, zal het betaalde voorschot onder geen enkele voorwaarde worden terugbetaald.
3.4. Wanneer na doorgeven van het bestelorder en de aanvaarding ervan, door de koper wordt afgezien van de bestelde cateringdienst, om welke reden ook, zal het betaalde voorschot onder geen enkele voorwaarde worden terugbetaald. De reeds gemaakte kosten ter verwezenlijking van de bestelde cateringdienst (huur materiaal, personeelskosten, enz) dienen eveneens te worden gecompenseerd, die naast en boven het betaalde voorschot, dat – zoals hoger omschreven – niet wordt terugbetaald. Bij een laattijdige annulering zal er een factuur van 50% van de offerteprijs worden opgemaakt.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1. De koper is aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan eigendommen van FERM catering ten gevolge van fouten of onvoorzichtigheden begaan door hemzelf of zijn gasten.
4.2. De verkoper is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of beschadigingen of diefstal die zich zouden voordoen op de parking, in het gebouw of vestiaire, door aan of van de gasten van het door de kopers ingerichte feest.

Artikel 5. Betaling
5.1. De facturen (ook voorschotfacturen) zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ten laatste 15 dagen na factuurdatum. 5.2. Indien de factuur niet op vervaldatum wordt betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest van 1% per maand eisbaar, waarbij elke aangevatte maand volledig telt.
5.3. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde koper.
5.4. In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling naast moratoire intresten een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 1.850,00, onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling.

Artikel 6. Aanvaarding
6.1. Elke factuur dient binnen een termijn van 10 dagen te worden geprotesteerd, zoniet wordt zij geacht te zijn aanvaard.
6.2. Klachten of bezwaren omtrent de kwaliteit en de hoeveelheid van de waren dienen ons binnen de 8 dagen na levering ervan per aangetekend schrijven te bereiken om in aanmerking te kunnen genomen worden.
6.3. Huidige verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Het stilzwijgend aanvaarden van de bestelbon en/of de factuur geldt als aanvaarding van onze (verkoops)voorwaarden.

Artikel 7. Ontbinding van de overeenkomst
7.1. De verkoper is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door eenvoudige aangetekende kennisgeving aan de klant/koper, indien deze één van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, inzonderheid indien hij nalaat de voorschotfacturen binnen de in artikel 5.1. voorziene termijn te betalen, indien hij meer dan 30 dagen nalaat een factuur te betalen, of indien blijkt dat hij één van zijn verplichtingen niet of waarschijnlijk niet zal nakomen, zelfs indien deze verplichting nog niet eisbaar is.
7.2. Bij ontbinding van de overeenkomst met toepassing van het eerste lid zal de klant/koper een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15 % van de prijs.
7.3. Bij annulatie door de koper gelden de bepalingen zoals omschreven in art. 3.
7.4. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, verbindt hij zich er toe de koper te vergoeden op dezelfde wijze als hierboven bepaald.
7.5. Wanneer zich buitengewone omstandigheden voordoen is de verkoper evenwel gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de koper. Deze buitengewone omstandigheden kunnen zijn: rampen, stakingen en overmacht.

Artikel 8. Materiaal
8.1. Het materiaal (tafels, stoelen, serviesgoed,…) wordt in perfecte staat afgeleverd aan de klant. De klant verbindt er zich toe elk zichtbaar gebrek op het ogenblik van de inontvangstneming aan FERM catering te melden. De klant verbindt er zich toe op het einde van het evenement het materiaal in dezelfde perfecte staat achter te laten als bij de in inontvangstneming. Elke schade die voortvloeit uit het oneigenlijke gebruik van het materiaal door de klant zal aanleiding geven tot schadeloosstelling door de klant.

Artikel 9. Bevoegdheid
9.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.
9.2. Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Gent – afdeling Oudenaarde en het Vredegerecht van eerste kanton Gent zijn bevoegd, onverminderd ons recht te dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats van de klant/koper.